Природа

Курортният комплекс "Златни пясъци", като част от Природния парк "Златни пясъци" е едно уникално съчетание на море, чудесен плаж и естествена гора. Намира се на 43° и 22’ северна географска ширина и 27° и 55 източна дължина.

 

Старопланинската верига (Balkan range), която е дала име на целия Балкански полуостров, тук си прави среща с Черно море на един плаж дълъг 3.5 км и широк 80 - 100 м.

 

Природният парк Златни пясъци е с площ 1320.7 ха, дължина 9.2 км и ширина и 1.2 км. и от 1943 г. е обявен за защитена природна територия.Съгласно критериите на Световния съюз за защита на природата (IUCN) парк Златни пясъци е поставен в пета категория защитени територии.

 

Курортът е богат на слабо минерализирана трапезна вода от малм - валанжския слой - три естествени минерални извори и един сондаж с дебит 120 л/сек, които са включени във водопроводната мрежа на хотелите.

Климатът е умерен. Средно равнище на температурите на въздуха от май до септември е 18 - 28°, , а на водата 18 - 24°.. Морският бриз е винаги приятен и полезен особено вечер, когато поддържа по - ниски температури, напълно подходящи за приятен сън.

 

Горските масиви на природния парк следват крайбрежната ивица. Територията на парка е заета от естествени широколистни гори съставени от дъбовете цер, благун, космат дъб, келяв габър. Първичната или т.н. коренна растителност на парка е представена освен от горски системи с преобладаване на дъбове и от екосистеми с лонгозен характер.

 

Коренните екосистеми с преобладаване на различни видове дъб - цер, благун, космат дъб и съпътстващите ги - сребролистна липа, мъждрян, габър, брекиня, полски клен и т.н., заемат по - издигнатите релефни форми в централната част на парка. Тези гори включват в себе си почти всички дървесни видове характерни за долния лесорастителен пояс / до 1000 м н.в./, като някой от тях /липи, габъри/ са на възраст над 100 г. Двестагодишния чинар с обиколка на ствола 4 м. е забележителност на парка. Сред богатото разнообразие на тревисти видове доминанти са ежовата главица, перестия късокрак и горската ливадина. Екосистемите с лонгозен характер заемат съвсем малка площ в югоизточната част на парка. Те са по места с висока почвена и въздушна влажност. Това са широколистни дървесни видове /полски ясен, цер, обикновен габър, бяла топола, елша, махалебка/ обрасли с увивна растителност: повет, скрипка, дива лоза, бръшлян, хмел и гърбач. Тези гори силно впечатляват с приликата си с тропическите гори. От тревистите видове се срещат хвощ, момкова сълза, салеп, петнист змиярник. Храсталачните екосистеми заемат стръмните терени в парка, с плитки почви и варовита скална основа. Преобладаващи са храстите люляк, дървовидна зайчина, жасмин, драка. В тревния състав преобладават сухоустойчиви видове. Тук се срещат редки видове - тънкожилест пелин, плосколистно подрумниче, и защитените видове обикновена ефедра, български клейстогенес.

При дълговечното си съжителство с човека гората се е променяла. Коренната растителност е измествана от храсталачни гори на келяв габър. Под защита са 20 редки и застрашени от изчезване растителни вида/снежно кокиче, кавказка иглика, орхидеи и др.

 

Резултат от човешката намеса са изкуствено създадените или т. н. културни екосистеми. В парка се срещат най - често иглолистни култури от черен бор, кипарис и кедър, а от широколистните - акация, мъждрян и бяла топола.

 

Флората на природния парк Златни пясъци включва около 500 вида висши растения. Сред тях най - голямо значение имат редките, застрашените и защитени видове, които на територията на парка са 21 вида.

 

В природния парк Златни пясъци се срещат два вида земноводни, 8 вида влечуги, 78 вида птици и 25 вида бозайници. Водните площи обуславят наличието на земноводни. Сред разнообразието от влечуги защитени са смок мишкар, голям стрелец, костенурки. От 78 вида птици най - често се срещат косове, дроздове, синигери, кълвачи, сойки, обикновени мишелови и др. От хищните птици се срещат обикновен мишелов, голям ястреб, бухал, горска улулица и др. В постоянните водни площи се срещат зеленонога водна кокошка, зеленоглава патица и др.

 

От бозайниците се срещат сърна, благороден елен, дива свиня, катерица, белка, заек и др. Сред защитените бозайници са таралеж, златка, прилепи.

 

Голямо е разнообразието от насекоми. Сред най - атрактивните са еленовият рогач, а по откритите площи - пеперудите лястовича опашка, адмирал, копривна пеперуда и др.

 

Под защита са редки и застрашени от изчезване 70 вида птици / обикновен мишелов, голям ястреб, черешарка, авлига и др. / и 25 вида бозайници / сърна, дива свиня, язовец и др.