ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) N:596/2014


     В резултат на преобразуване чрез вливане на акционера „Златни“ АД, ЕИК 130152844, в „Ес Би Ейч Тур“ ЕАД, ЕИК 206824920, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Кричим“ № 1, ет.1, офис 7, което вливане е вписано в Търговския регистър при АВ на 27.04.2022г., „Ес Би Ейч Тур“ ЕАД придобива пряко 4 145 500 акции или 63,84 % от гласовете в общото събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД.


--------------------------------------------------------

В „Златни пясъци“ АД на 12.05.2022 год. са постъпили уведомления за разкриване на дялово участие, както следва:
 
1.         От „Ес Би Ейч Тур“ ЕАД, гр. София, за прехвърлени на 10.05.2022 год. 963 647 броя акции с право на глас от капитала на „Златни пясъци“ АД, актуални данни за броя на гласовете след прехвърлянето:  3 181 853 броя – 49% от общия брой гласове. 
2.         От „С Травел“ ЕАД, гр. София, за придобити на 10.05.2022 год.  250 000  броя акции с право на глас от капитала на „Златни пясъци“ АД, актуални данни за броя на гласовете след прехвърлянето:  2 116 643  броя – 32,60 % от общия брой гласове.    
3.         От „Еко Бийф Инвест“ ЕООД,  за придобити на 10.05.2022 год. 713 647  броя акции с право на глас от капитала на „Златни пясъци“ АД, актуални данни за броя на гласовете след прехвърлянето:  713 647  броя – 10, 99 % от общия брой гласове. 

--------------------------------------------------------